صورتجلسه تغییرات

کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه)
کپی روزنامه تاسیس شرکت
کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
مهر شرکت
کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی کلیه اعضا
کپی برابر اصل آگهی تاسیس

انواع تغییرات شرکتها :

صورتجلسه انحلال
صورتجلسه تغییر آدرس
صورتجلسه نقل و انتقال سهام
صورتجلسه تغییر نام
صورتجلسه الحاق به موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     اخذ پروانه بهره برداری|اخذ کارت|اخذ کد اقتصادی12 رقمی|انتخاب بازرس شرکت سهامی خاص|انحلال شرکتها|ثبت برند و لوگو|ثبت برند در کرج|ثبت تغییرات|شرکت|ثبت شرکت در کرج|صورتجلسه تغییرات