ثبت شرکت

شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:

1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
مدارک لازم برای ثبت شرکتها :
1-کپی برابر اصل شناسنامه اعضاء
2- کپی برابر اصل کارت ملی اعضاء
3- سوپیشینه اعضا
4- یک قطعه عکس 4× 3
5- کپی برابر اصل جواز در صورت لزوم

اقــــدامـــات پــس از ثـــبـــت شـــرکـــت

مــــــراحل ثـــــبـــــت بـــــــرند